"Касымалы Жантөшев "Каныбек"" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
 
Мына ошол зарга чыдабаган, ошол зар көкөйүн кескен, мага окшогон бирөө арман кылып "Көкөй кести" деп, комузга салып черткен имиш,- деп, наспайдан ээрдине салып, комуздун солкулдаган муңдуу үнүн чыгара баштады... (241-б.)
 
Бирөөнүн өрдөгүн жесең каз байла, малың жесең бере турган кыз шайла. (244-б.)
 
Кеп кыйышынын жүйөчү билет, ичер ашты ээси билет. (257-258-бб.)
 
Мындан ары ээриндин кашын таанып, мурдуңа ченеп бышкырып, жылкыңа ченеп ышкырып жүргүн! (264-б.)
 
Там-туң баскан баладай сүйлөгөн тилиңен айланайын; жөө туман баскандай болгон көзүңдөн айланайын; тузу жок аталадай болгон сөзүңөн айланайын; ак куурайдай кубаты жок өзүңдөн айланайын... (271-б.)
 
Жамандан жакшы туулат, адам айтса ынангысыз, жакшыдан жаман туулат, бир аяк ашка алгысыз. (283-б.)
 
Ар бир иштин өз ыгы бар. (294-б.)
 
Эбепке себеп, эгиз улакка айры шыбак. (301-б.)
 
Асыл таштан чыгат, акыл жаштан чыгат. (310-б.)
 
Жер ээн болсо, доңуз дөбөгө чыгат. (319-б.)
 
“Көк ирим көлөй” деген жигит – башына тоо түшсө чымындай көрүп, чымын консо тодой көрүп , көздөгөн максаты кыябына келмейинче бардык азап менен дозокко чыдап, көлдүн ириминдей көгөрүп , кегин ичке туйүп, көлөйүп жүрө берет.
 
“Туулгалуу ак жайсаң” деген жигит – башына туулга, боюна соот кийгенсип, бирөө таяктаса өлтүрүп коёт. Андай жигит акын, ар өнөргө жакын болот. Андай акын, ар өнөргө жакын жигитти , айылдагы койчу-колон ,айрыкча кыз-кыркын, келин-кесектер жакшы көрөт...
 
“Чоң канжыга шок кол” деген жигит – көздөгөн максатына жетүү үчүн коп урунуп-беринет. Жел учурган камгактай көпкө соктугат. Эби келбеген жерде, эр өлтүрүүдөн дагы кайра тартпайт. Ошондуктан шок кол делинет. Бирок андай жигиттин келечеги кеңири болот.
 
“Жашында берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү” деген макалдай, келечекте көздөгөнүнө жетип көңүлүн баспай койбойт. Акыры олжолуу болот. Ошондуктан чоң канжыга делинет. (348-349-бб.)
 
Эр жигит эл четинде, жоо бетинде; тапканыңды этегиңе басып, жарканаттай бекинбе.
 
Жанга өлчөп ат минбеген, жалгыз башка өлчөп, кийим кийбеген жигиттин колунан эмне келет дейсиң... (371-б.)
39

edits

Навигация менюсу